30 czerwca 2007 roku, godz. 2000

Tytuł: Gen nie wyrok - konsekwencje dla biosfery

Stary dogmat biologii molekularnej mówi, że wszystkie cechy żywego organizmu zarejestrowane są w jego DNA oraz, że są wyrażane przez wytwarzane na podstawie tej informacji białka. Tak więc to kolejność podjednostek budulcowych w łańcuchu DNA stanowi o tym kim jesteśmy. Jednak od kiedy dokonano odkrycia, że gen, bez zmiany kolejności podjednostek, może jednak być źródłem różnych białek - ten klasyczny dogmat podlega uważnemu przeredagowaniu. W trakcie wykładu mówione zostaną wszystkie okoliczności sprawiające, że różnorodność białek przewyższa bezpośredni zapis informacji w DNA. Pokazane także zostaną możliwości kontrolowanej zmiany zapisu genetycznego w organizmach zwierząt, roślin i człowieka oraz omówione konsekwencje, które mogą wyniknąć dla biosfery, a także tej części przyrody, którą staramy się wykorzystać: w rolnictwie, ochronie środowiska naturalnego, w dbałości o jego różnorodność.

Wykładowca: Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. Magdalena Fikus zajmuje się genetyką i biotechnologią, pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania UW i w UMCS w Lublinie. Jest Przewodniczącą Komitetu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi wykłady akademickie w różnych typach uczelni wyższych. Wiele uwagi poświęca popularyzacji osiągnięć naukowych - jest współorganizatorką odbywających się od wielu lat Warszawskich Festiwali Nauki, autorką książek popularnonaukowych i rozdziałów w podręcznikach biologii molekularnej.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie powstał w roku 1957. Jego profil naukowy ewoluował od klasycznej biochemii i chemii fizycznej do uprawianej obecnie biologii molekularnej. Badania prowadzone w Instytucie mają duże znaczenie dla medycyny (inżynieria genetyczna, badanie genotypów bakterii i innych prostych organizmów). Instytut zatrudnia około 200 pracowników naukowych, prowadzi studia doktoranckie dla absolwentów wydziałów biologii, chemii, fizyki, nauk rolniczych i medycyny oraz liczne prace magisterskie, także studentów spoza Warszawy. Mieści się w nim również obecnie Centrum Doskonałości Biotechnologii Molekularnej, powołane w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Centrum Polsko-Francuskie Biotechnologii Roślin.